Icon pack by Icons8
Tyczyn

Środowiskowy
DOM
Samopomocy

Słów kilka o Nas:

Osoby z zaburzeniami psychicznymi stanowią grupę osób, które z powodu specyfiki schorzenia mają szczególne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym i nierzadko są spychane na margines życia społecznego. Wobec tego podstawowym zadaniem jest podjęcie działań, które miałyby na celu umożliwienie omawianej grupie osób, zaspokajanie jej podstawowych potrzeb życiowych, przełamywanie barier i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dotychczasowe działania w zakresie wspierania i organizowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są m.in. przez środowiskowe domy samopomocy. Gmina Tyczyn wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie podjęła więc inicjatywę utworzenia wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z siedzibą w Tyczynie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie rozpoczął swoją działalność w grudniu 2005 r. w zastępczych pomieszczeniach budynku wikarówki udostępnionych przez Księdza Proboszcza Józefa Stanowskiego. W tym czasie trwał remont tzw. Domu Parafialnego, do którego przenieśliśmy się 17 października 2006 r. Do końca roku trwało jeszcze wyposażanie obiektu w niezbędny sprzęt. W styczniu 2007 r. organem prowadzącym ŚDS został Caritas Diecezji Rzeszowskiej, a kierownikiem powołano Panią Annę Kaczor. Cała działalność Domu finansowana jest ze środków Wojewody Podkarpackiego. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób dorosłych, które mają trudności związane z prawidłowym funkcjonowaniem w samodzielnym życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Dom zapewnia wsparcie osobom przewlekle psychicznie chorym (Typ A) i upośledzonym umysłowo (Typ B), w szczególności w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, w miarę możliwości przy współudziale najbliższej rodziny uczestnika. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Uczestnicy przywożeni są do ośrodka i odwożeni do domów po zakończeniu zajęć. Obecnie do ŚDS uczęszcza 36 osób nie tylko z terenu gminy, ale również z sąsiednich miejscowości w drodze porozumienia pomiędzy gminami. Dom świadczy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Rodzaj i zakres usług uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne poszczególnych uczestników. ŚDS ma za zadanie nie tylko pomagać osobom z zaburzeniami psychicznymi w trudnym przejściu od leczenia szpitalnego do normalnego życia, tonować stresy i napięcia, zmieniać niechętne do tej pory nastawienie społeczne do chorych psychicznie. Wielu uczestników odnalazło tu prawdziwy dom, gdzie czują się potrzebni i doceniani, mają tu swoje miejsce oraz przyjazne środowisko.

Podstawową zasadą w pracy terapeutycznej jest wzajemny szacunek i zaufanie oraz współpraca z rodzinami uczestników, bowiem bez wsparcia środowiska rodzinnego proces terapeutyczny często jest utrudniony. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Tyczynie świadczone są następujące usługi: 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; 4. poradnictwo psychologiczne; 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; 7. niezbędna opieka; 8. terapia ruchowa w tym: fizjoterapia, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja; 9. gorący posiłek w trakcie pobytu; Inne formy postępowania: 1. trening estetyki pomieszczeń i porządku otoczenia; 2. trening umiejętności społecznych; 3. terapia zajęciowa; 4. warsztaty kulinarne; 5. kursy i szkolenia; 6. transport;

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką, która cały czas się rozwija i poszerza swoją ofertę terapeutyczną. Zadaniem ośrodka jest dotarcie do jak największej ilości potencjalnych podopiecznych i przekonanie ich do uczestnictwa w zajęciach, co z pewnością przyczyni się do poprawy ich zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie. W naszym Domu pomagamy sobie wzajemnie, cieszymy się tym co mamy, staramy się być dobrymi ludźmi i jesteśmy razem. Chcielibyśmy, aby Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie był placówką rozpoznawalną w środowisku lokalnym i kojarzoną z ciepłem, atmosferą rodzinną, rzetelnością, uczciwością i dobrą pracą terapeutyczną.


Najlepszą dla Nas nagrodą, jest zadowolonie podopiecznych. List od Ani jest wart wiecej, niż tysiąc słów.